Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej produktů a služeb na webu www.janapokorna.com.

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také uváděné zkratkou „VOP“) platí pro nákup služeb a digitálních produktů přes webové rozhraní www.janapokorna.com, které provozuje Mgr. Jana Pokorná, Botanická 835/66, 602 00, Brno – Veveří, IČO: 02210509.

2. Nákup probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem nebo s užíváním webu www.janapokorna.com souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než digitální produkty koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před jejich objednáním na e-mail info@janapokorna.com. Kliknutím na tlačítko „Objednat“, nám totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte se zde popsaným  průběhem obchodu a spolupráce.

II. Důležité pojmy (definice)

1. Prodávající
Prodávajícím je: Mgr. Jana Pokorná, IČO: 02210509
Sídlo podnikání: Botanická 835/66, 602 00, Brno – Veveří
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku u Magistrátu města Brna od 11. 10. 2013. Není plátcem DPH.

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@janapokorna.com

2. Kupující
Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.janapokorna.com uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí službu nebo digitální produkt. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. Spotřebitel
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, předpokládáme, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. Spotřebitelská smlouva
Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak Občanským zákoníkem, tak Zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. Smlouva uzavřená distančním způsobem
Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostředky komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. Rozhodné právní předpisy
Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také uváděné zkratkou „OZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává službu nebo digitální produkt přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. Popis
Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených služeb nebo digitálních produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto digitálních produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. OZ se nepoužije.

3. Objednání
Pro objednání služby nebo digitálního produktu přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo, případně u podnikatelů IČO, DIČ, a zvolíte způsob úhrady. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.

O obdržení objednávky vás budeme informovat e-mailem zaslaným na elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na  e-mailovou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo e-mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však na možnost dočasné nedostupnosti webového rozhraní v důsledku jeho nutné údržby, anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme (jako jsou např. výpadky připojení k internetové síti).

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena služeb/digitálních produktů a platba

1. Cena
Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých služeb nebo digitálních produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru digitálních produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Objednat“) je proto již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u služby nebo digitálního produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v záhlaví odeslaného objednávkového formuláře). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu digitální produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám službu nebo digitální produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. Způsob platby
Kupní cenu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem na náš účet (platba trvá většinou 1–2 pracovní dny) nebo prostřednictvím online platební brány GoPay. Pokyny k platbě a zálohovou fakturu, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a digitální produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. Splatnost kupní ceny
Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. V případě online konzultace a programu konzultačního charakteru je splatnost stanovena na den předcházející zahájení programu/online kurzu, pokud se výslovně nedohodneme jinak. Platba probíhá bezhotovostně. V ostatních případech je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky.

Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

Po přijetí platby vám vystavíme fakturu, kterou u on-line platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

Službu nebo digitálnlí produkt není možné hradit na splátky.

V. Dodací podmínky

A. Dodací podmínky služby

1. Způsob dodání
Objednaná služba je dodána online.
V případě online konzultace a programu konzultačního charakteru (PR program/online kurz) je termín dohodnutý a odsouhlasený ještě před objednáním a zaplacením služby. Tato dohoda může být osobní, telefonická nebo online (messenger, e-mail apod.)

2. Dodací lhůta
Délka dodací lhůty závisí na způsobu platby a předem dohodnutém termínu realizace služby.

3. Náklady na dopravu nejsou s ohledem na charakter produktu účtovány.

4. Digitální produkt vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména vzdálenou komunikaci (Messenger, Webmeeting, Streamyard apod.) vyžadující internetové připojení. (podrobnosti obsahuje čl. VI těchto VOP).

B. Dodací podmínky digitálních produktů

1. Způsob dodání
– Osobní mediální audit nebo e-book vám bude zaslán ve formátu .pdf po uhrazení kupní ceny na elektronickou adresu uvedenou v objednávce jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, prostřednictvím které je obsah možno stáhnout či otevřít.
– V případě online kurzu budou přístupové údaje do členské sekce nebo jiného prostředí, kde je kurz realizován, zaslány po uhrazení kupní ceny na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

2. Dodací lhůta
Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude digitální produkt dodán nejpozději do 2 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude digitální produkt dodán obratem po provedení a spárování platby. U online kurzu je dodací lhůta vázána na termín začátku programu.

3. Náklady na dopravu nejsou s ohledem na charakter produktu účtovány.

4. Po dodání digitálního produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5. Digitální produkt vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf, otevřít a sledovat videa na webovém rozhraní, to vše vyžadující internetové připojení. (podrobnosti obsahuje čl. VI těchto VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním členské sekce webového rozhraní nebo jiného prostředí, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující video a audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci.

3. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoliv důvodu. Toto odstoupení musí být provedeno odesláním informace elektronicky na e-mail info@janapokorna.com nebo písemně na adresu uvedenou v čl. I odst. 1 těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy a sdělte vaše identifikační údaje a údaje o zakoupeném produktu. Odstoupením od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a jsme vám povinni vrátit zaplacenou cenu. Vy ztrácíte oprávnění digitální produkt používat a v případě e-booku vás žádáme o jeho trvalé smazání, neboť jeho užívání by pak již bylo v rozporu s autorskými právy dle zákona.

2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za produkt, a to stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. např. bankovním převodem).

3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII těchto VOP). Jako Prodávající jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě do zahájení programu/online kurzu nebo do 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

4. Je-li vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

5. Je-li předmětem smlouvy dodání služby (např. konzultace nebo online kurz), pak jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby Vám byla služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (např. zasláním přístupových údajů do členské sekce nebo jiného prostředí, kde program probíhá). Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) NOZ).

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 OZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 OZ.

3. Jako Prodávající odpovídáme, že digitální produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Kupujícím, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že digitální produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí digitálního produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu digitálního produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového digitálního produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový digitální produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru digitálního produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím digitálního produktu věděli, že digitální produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením digitálního produktu.

6. Pokud vám nebyl digitální produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky “hromadná pošta”, “promoakce” nebo “spam”. Pokud ani tam digitální produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit elektronicky na e-mail info@janapokorna.com nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. I odst 1 těchto VOP. K reklamaci přiložte fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované vady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. Jste-li Spotřebitel, o uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás, prosím, elektronicky na e-mail info@janapokorna.com nebo písemně na adresu uvedenou v čl. I odst 1 těchto VOP.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí.

4. Uvádíme, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) OZ).

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 10. 2020.