Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s čl. 13 nařízení 2016/679 (GDPR)

Obsah a účel dokumentu

Dělám všechno proto, aby u mě byly Vaše osobní údaje v bezpečí. V tomto dokumentu naleznete informace, jak s nimi nakládám, rozhodnete-li se mi je prostřednictvím webových stránek www.janapokorna.com nebo www.magazinwonline.cz poskytnout. 

Jméno a kontaktní údaje správce

Správce: Mgr. Jana Pokorná, Botanická 835/66, 602 00, Brno – Veveří,  IČO: 02210509.

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování Vašich osobních údajů obrátit, můžete využít e-mail: info@janapokorna.com.

Účel zpracování osobních údajů, kategorie subjektů, kategorie osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje klientů pro výkon činnosti v rámci poskytování informací a služeb veřejnosti související s Public Relations, marketingem, vzděláváním a poradenstvím.

Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

 1. Plnění právních povinností správce (povinností vyplývajících z účetních či daňových právních předpisů, tj. zejména řádné vedení účetnictví a daňové evidence)
 2. Ochrana oprávněného zájmu Správce
 3. Marketingové účely 
 4. Obchodní účely

Správce zpracovává následující osobní údaje dle účelu zpracování:

 • E-mail – Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Marketingové účely, Obchodní účely
 • Jméno a příjmení – Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Marketingové účely, Obchodní účely
 • Kontaktní údaje: adresa a telefonní číslo, příp. název firmy a její identifikační údaje – Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Marketingové účely, Obchodní účely
 • Fotografie a video – Plnění právních povinností, Obchodní účely 
 • IP adresa – Ochrana oprávněného zájmu Správce, Marketingové účely, Obchodní účely

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem.

Cookies

Webové stránky https://janapokorna.com (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které správce zapojil. Používání cookies blíže specifikují Zásady používání cookie.

Kategorie příjemců

Správce může zpřístupnit zpracovávané osobní údaje spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných technických řešení.

 • Endora.cz (Provozovatel: Stable.cz s.r.o.)
 • ECOMAIL.CZ, s.r.o.
 • MailerLite
 • SimpleShop.cz (Provozovatel: Redbit s.r.o.)
 • Google LLC
 • Seznam.cz, a.s.
 • Facebook Ireland Limited

V případech stanovených zvláštními právními předpisy je Správce oprávněn, resp. povinen některé zpracovávané osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení, či jiným orgánům veřejné moci.

Zpracovávané osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu, a to podle účelu zpracování osobních údajů následovně:

 • Obchodní účely – po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 • Plnění právních povinností – po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.
 • Ochrana oprávněného zájmu Správce– maximálně po dobu 4 let od doby počátku zpracování osobních údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne v souvislosti s konkrétním případem potřeba zpracovávat osobní údaje po dobu delší.
 • Marketingové účely – maximálně po dobu 4 let.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

Odhlášení ze zasílání obchodních sdělení
E-maily s články a tipy zasílá Správce na základě souhlasu Subjektu údajů projeveného vyplněním a odesláním webového formuláře. Tento souhlas je možné kdykoliv ukončit kliknutím na odhlašovací odkaz v zápatí každého zaslaného e-mailu. 

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat k těmto osobním údajům přístup.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut): Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, (iii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo (iv) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Subjekty údajů mohou svoje žádosti/stížnosti pro uplatnění práv popsaných v předcházejících odstavcích uplatnit zejména zasláním prostřednictvím emailové adresy info@janapokorna.com či písemně na sídlo správce.

Dozorovým orgánem na úseku ochrany soukromí a osobních údajů, kde je možné podat stížnost, je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).